On-line prednáška o češtine: Častice v češtine (A mohla bych je vidět?)

online
28. 4. 2022
vzdelávanie
title

On-line prednáška o češtine Mgr. Barbory Štěpánkovej, Ph.D., z Ústavu formálnej a aplikovanej lingvistiky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK s názvom Častice v češtine. (A mohla bych je vidět?)

Užívanie častíc nerobí rodeným hovorcom spravidla žiadny problém, výrazy ako len, našťastie, zrejme atď. sú úplne prirodzenou súčasťou ich vyjadrovania. Problém však nastáva pri snahe častice “uchopiť”, teda pri snahe teoreticky popísať ich správanie, zaradiť ich do jednej pokiaľ možno súrodej kategórie, ale napríklad aj pri snahe automaticky ich prekladať do iných jazykov. Tieto ťažkosti vyplývajú z postojového a modifikačného charakteru častíc a z ich úzkej previazanosti s kontextom, v ktorom boli použité. Nehovoriac o ich častej homonymii.

V prednáške predstavíme hlavné druhy častíc v češtine a ich typických reprezentantov a naznačíme špecifiká ich užívania.

PREDNÁŠAJÚCI:
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D., vyštudovala český jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Je vedeckou pracovníčkou Ústavu formálnej a aplikovanej lingvistiky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. Venuje sa morfológii a lexikografii so zameraním na neohybné slovné druhy.

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz