On-line prednáška o češtine: Mluvíme nejen slovy

online
17. 2. 2022
vzdelávanie
title

Hovoríme nielen slovami: O neverbálnej komunikácii detí a s deťmi. Online prednáška o češtine Doc. PhDr. Lucie Saicovej Římalovej, Ph.D., z Ústavu českého jazyka a teórie komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom.

V každom veku používame pri komunikácii kombináciu jazyka a rôznych neverbálnych prostriedkov. Deti v najranejších obdobiach života sa dokonca vyjadrujú iba neverbálne, napr. pomocou gest, pohľadu, výrazov tváre, plaču a kriku či rôznych zvukov. Neskôr používajú rôzne gestá koznačovania toho, pre čo zatiaľ nemajú slová, a v prvých „vetách“ často spájajú gestá a slová. Postupne si tiež osvojujú rozmanité gestá spojené s kultúrou, v ktorej vyrastajú. Aj u starších detí je neverbálna komunikácia zaujímavá – napr. to, ako sa pozerajú alebo ako sa napríklad hlásia v škole, môže prezradiť, čo vedia alebo ako sú si svojou odpoveďou isté.

Neverbálne prostriedky sú dôležité aj v komunikácii detí, u ktorých osvojovanie jazyka neprebieha obvyklým spôsobom. Niektoré deti s netypickým priebehom osvojovania sa môžu na neverbálnu komunikáciu spoliehať viac a dlhšie ako deti s priebehom typickým. V niektorých prípadoch môže byť neverbálna komunikácia rôznym spôsobom špecifická.

Prednáška sa dotkne aj toho, ako neverbálne prostriedky používajú dospelí pri komunikácii s deťmi. V rámci tzv. reči orientovanej na dieťa prispôsobujú deťom nielen svoj prejav slovný, ale aj napr. gestá. Komunikácia dospelých s deťmi sa navyše priebežne premieňa v závislosti na tom, ako sa vyvíjajú schopnosti dieťaťa.

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz